Marathi Abhimaan Geet / लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी - Marathi Songs's Lyrics
Marathi Songs

Marathi Songs's Lyrics

Marathi Abhimaan Geet / लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी 
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी 
धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी 
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी 
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जाणतो मराठी, मानतो मराठी 

आमुच्या मनामनांत दंगते मराठी 
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी 
आमुच्या उराउरांत स्पंदते मराठी 
आमुच्या नसानसांत नाचते मराठी 

आमुच्या पिलापिलांत जन्मते मराठी 
आमुच्या लहानग्यांत रांगते मराठी 
आमुच्या मुलांमुलीत खेळते मराठी 
आमुच्या घराघरांत वाढते मराठी 

आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी 
येथेल्या फुलाफुलांत हासते मराठी 
येथल्या दिशादिशांत दाटते मराठी 
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी 

येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी 
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी 
येथल्या तरुलतात साजते मराठी 
येथल्या कळीकळीत लाजते  मराठी 

येथल्या नभामधून वर्षते मराठी 
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी 
येथल्या नद्यांमधून डोलते मराठी 
येथल्या चराचरांत राहते मराठी 
Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi 
Jaahalo kharech dhany aikato maraathhi 
Dharm pnth jaat ek jaanato maraathhi 
Ewadhyaa jagaat maay maanato maraathhi 
Bolato maraathhi, aikato maraathhi
Jaanato maraathhi, maanato maraathhi 

Amuchyaa manaamanaant dngate maraathhi 
Amuchyaa ragaaragaat rngate maraathhi 
Amuchyaa uraauraant spndate maraathhi 
Amuchyaa nasaanasaant naachate maraathhi 

Amuchyaa pilaapilaant janmate maraathhi 
Amuchyaa lahaanagyaant raangate maraathhi 
Amuchyaa mulaanmulit khelate maraathhi 
Amuchyaa gharaagharaant waadhate maraathhi 

Amuchyaa kulaakulaat naandate maraathhi 
Yethelyaa fulaafulaant haasate maraathhi 
Yethalyaa dishaadishaant daatate maraathhi 
Yethalyaa nagaanagaat garjate maraathhi 

Yethalyaa daridarit hindate maraathhi 
Yethalyaa wanaawanaat gunjate maraathhi 
Yethalyaa tarulataat saajate maraathhi 
Yethalyaa kalikalit laajate  maraathhi 

Yethalyaa nabhaamadhun warshate maraathhi 
Yethalyaa pikaanmadhun dolate maraathhi 
Yethalyaa nadyaanmadhun dolate maraathhi 
Yethalyaa charaacharaant raahate maraathhi 

Song Videos

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी | मराठी अभिमान गीत | कौशल इनामदार | जय महाराष्ट्रMarathi Abhimaan Geet is a song written in Marathi by the noted poet Suresh Bhat and set to tune by well-known composer Kaushal Inamdar. The song has ...
Marathi Abhimaan Geet.mpeg मराठी अभिमान गीतसध्या गाजत असलेले हे गीत (इतर मराठी भाषेच्या गीतांसोबत) सीडीवर उपलब्ध आहे....

Additional Information

गीतकार : सुरेश भट, गायक : -, संगीतकार : कौशल इनामदार, गीत संग्रह / चित्रपट : - / Lyricist : Suresh Bhat, Singer : -, Music Director : Kaushal Inamdar, Movie : -

Share this song

Marathi Songs Lyrics Submitted By

Ranjana S

Ranjana S

May 08 2014

geetmanjusha.com © 1999-2016 Manjusha Umesh | Privacy | Community Guidelines