गायक
- अनुराधा पौडवाल
- अनुराधा पौडवाल - बाबूल सुप्रियो
- अनुराधा पौडवाल - कुमार सानू
- अनुराधा पौडवाल - सुरेश वाडकर
- अनुराधा पौडवाल - उदित नारायण
- आशा - भूपेन्द्र
- भूपेंद्र
- भूपेंद्र -सुरेश वाडकर
- लता - भूपेंद्र
- रुना लैला - भूपेंद्र

अनुराधा पौडवाल - भूपेंद्र - Anuradha Paudwal - Bhupendra